Maitri 2020

President

Sunag Jain

sjain27@ncsu.edu

+1-919-344-3022

Vice-President

Aditya Vhanmane

avhanma@ncsu.edu

+1-984-777-1059

General Secretary

Mounika Bachu

mbachu@ncsu.edu

+1-919-527-9460

Treasurer

Nihal Narayanan

Events Head

Rushabh Gala

rngala@ncsu.edu

+1-919-633-6594

Public Relations

Apeksha Yadav

aayadav@ncsu.edu

+1-609-832-8944

Multimedia

Sai Santosh Balusu

Akash Chougula

Events Team

Sriraj Kandala

Suriyaprakash Alagesan

Yasaswini Ravuri

Sreeraksha M Sreekantha

Raj Kumar Shrivastava

Raghav Papnai

Bansari Joshi

Manvi Nagdev

Sandipan Banerjee

Chaitanya Rajeev

 

Finance Team

Suraj Sunil Pawar

Ashish Monga

Maitri Committee Advisor

Dr. Viney Aneja
Co-Director Graduate Programs, and Professor
Jordan Hall 5136
2800 Faucette Boulevard
Raleigh, NC 27607.
Email: vpaneja@ncsu.edu